Konfiguracja automatycznej weryfikacji przez postback

 • Zaktualizowano

Dowiedz się więcej o weryfikacji i jej rodzajach w tym artykule.

Automatyczna weryfikacja przez postback jest podobna do automatycznej weryfikacji przez XML. Jednakże w tym przypadku to serwer reklamodawcy wysyła żądania z danymi na temat przetworzonych działań do serwera Admitad. Ta metoda jest uważana za bezpieczniejszą, dlatego jest popularna wśród programów finansowych.

Automatyczna weryfikacja przez postback umożliwia szybszą aktualizację statystyk Admitad, ponieważ dane są wysyłane w momencie zmiany statusu działania lub co 2–3 godziny (w zależności od ustawień automatycznej weryfikacji) zamiast raz dziennie, jak przypadku weryfikacji przez XML.

Tylko zamówienia oczekujące mogą zostać zweryfikowane.

Potwierdzenie zamówienia oznacza, że reklamodawca jest gotowy zapłacić wydawcy za jego pozyskanie. Po potwierdzeniu wydawca może wypłacić swoje wynagrodzenie z systemu, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie wszystkiego, zanim zdecydujesz się potwierdzić zamówienie.

Weryfikacja może zostać przeprowadzona na dwa sposoby:

Weryfikacja na podstawie podpisu żądania

Ta metoda jest przydatna dla osób, które nie muszą podawać adresu IP, i będzie odpowiednia, jeśli korzystasz z dynamicznego zakresu IP.

Aby podpisać żądanie weryfikacji, skorzystaj z algorytmu HMAC-SHA1 dla campaign_code i oder_id (identyfikatory programu oraz zamówienia zapisane jako jeden ciąg znaków bez spacji i znaków specjalnych między tymi dwoma wartościami). Wszystkie ciągi znaków powinny być w UTF-8. Przykład w Python 3.7/2.7 (IPython):

In [16]: import hmac

In [17]: import hashlib

In [18]: campaign_code = u'campaign_code'.encode('utf-8')

In [19]: order_id = u'my_order_id_here'.encode('utf-8')

In [20]: revision_secret_key = u'0123456789acbdef'.encode('utf-8')

In [22]: revision_sign = hmac.new(revision_secret_key, campaign_code + order_id, hashlib.sha1).hexdigest()

In [23]: print(revision_sign)

'01ae14a1c4ef90e6ce48c65525833e3f8a1f0228'

In [24]:

 

Wymagane parametry

Pracownicy działu ds. śledzenia przekażą Ci wartości dla campaign_code oraz revision_secret_key w trakcie procesu konfiguracji automatycznej weryfikacji.

 • campaign_code – kod programu partnerskiego (ciąg składający się z 10 znaków);
 • revision_secret_key – tajny klucz umożliwiający weryfikację poprzez żądania (ciąg składający się z 40 znaków);
 • revision_sign – podpis wyjściowy (zobacz powyższy przykład);
 • order_id – numer zamówienia (ciąg składający się z 1 do 100 znaków).
 • status – status zamówienia może mieć następujące wartości:
  • pending (oczekujące)
  • approved (potwierdzone)
  • declined (odrzucone)
 • amount – kwota zamówienia (liczba dziesiętna z kropką jako separatorem dziesiętnym);
 • reward – wynagrodzenie wydawcy (liczba dziesiętna z kropką jako separatorem dziesiętnym);
 • currency_code (opcjonalnie) – waluta (3-literowy kod) dla wartości w parametrach „amount” (kwota zamówienia) oraz „reward” (wynagrodzenie wydawcy);
  • jeśli nie przekazujesz parametru currency_code, waluta wybrana w programie partnerskim będzie domyślnie używana dla currency_code;

  • jeśli przekazujesz parametr currency_code, a zawarta w nim waluta różni się od waluty programu partnerskiego, kwoty w parametrach „amount” i „reward” zostaną przeliczone na walutę programu przy użyciu kursu wymiany w systemie w chwili zarejestrowania działania celowego. 

 • comment – powód odrzucenia zamówienia (ciąg składający się z 0 do 30 znaków).
   

Przykładowe zapytanie postback

https://ad.admitad.com/rp?campaign_code=8f803552ea&
revision_sign=01ae14a1c4ef90e6ce48c65525833e3f8a1f0228&order_id=&status=&comment=

 

Weryfikacja na podstawie klucza i adresu IP

Wymagane parametry

Pracownicy działu ds. śledzenia przekażą Ci wartości dla campaign_code oraz revision_key w trakcie procesu konfiguracji automatycznej weryfikacji. Udostępnij im adres(y) IP, z których będą przychodzić żądania.

 • campaign_code – kod programu partnerskiego (ciąg składający się z 10 znaków);
 • revision_key – tajny klucz umożliwiający weryfikację poprzez żądania (ciąg składający się z 32 znaków);
 • order_id – numer zamówienia (ciąg składający się z 1 do 100 znaków).
 • status – status zamówienia może mieć następujące wartości:
  • pending (oczekujące)
  • approved (potwierdzone)
  • declined (odrzucone)
 • amount – kwota zamówienia (liczba dziesiętna z kropką jako separatorem dziesiętnym);
 • reward – wynagrodzenie wydawcy (liczba dziesiętna z kropką jako separatorem dziesiętnym);
 • comment – powód odrzucenia zamówienia (ciąg składający się z 0 do 30 znaków).
   

Przykładowe zapytanie postback

https://ad.admitad.com/rp?campaign_code=8f803552ea&
revision_key=3b9e06d28835AA872AE9cb6fc1186d1E&order_id=&status=&comment=

 

Testy

Po zakończeniu konfiguracji specjaliści działu ds. śledzenia Admitad przeprowadzają specjalne testy. W tym celu składają dwa zamówienia testowe. Ze swojej strony musisz zatwierdzić jedno z nich i zmienić jego kwotę oraz odrzucić drugie i dodać do niego komentarz. Jeśli dane wyglądają prawidłowo (statusy zamówień są poprawne, kwota zamówienia uległa zmianie, a komentarz jest widoczny), test jest uznany za zakończony pomyślnie i automatyczna weryfikacja zostaje aktywowana.

 

Powiadomienie o błędzie

Po wysłaniu żądania wiadomość JSON z wynikiem walidacji żądania jest wysyłana w odpowiedzi:

 • Jeśli zostało przyjęte: {"success":true}, "message": "request is processing." Status informuje o tym, że żądanie przeszło wstępną walidację, ale nadal może zostać odrzucone w trakcie kontroli wewnętrznych.
 • Jeśli zostało odrzucone: {"errors":["length revision_key must be no more than 32"],"success":false}. Przyczyny odrzucenia zamówienia będą wskazane w „errors”.

Jeśli to możliwe, skonfiguruj dla siebie powiadomienia o odpowiedziach zawierających {“errors”} oraz ich rejestrowanie. Jeśli zaczną pojawiać się błędy, poinformuj o tym swojego menedżera Admitad.

Czy ten artykuł był pomocny?