Konfiguracja automatycznej weryfikacji przez XML

 • Zaktualizowano

Dowiedz się więcej o weryfikacji i jej rodzajach w tym artykule.

Aby skonfigurować automatyczną weryfikację przez XML, musisz utworzyć plik XML z zestawem danych opisanych poniżej i udostępnić link do tego pliku specjalistom działu ds. śledzenia Admitad. Sprawdzą oni, czy struktura pliku jest poprawna, czy statusy oraz kwoty zamówień są przekazywane bez błędów, a także skonfigurują niezbędne ustawienia i poinformują Cię o rezultatach swoich prac.

Poufność

Aby ukryć plik przed osobami postronnymi, sugerujemy zastosowanie uwierzytelniania HTTP Basic w celu zapewnienia dostępu do pliku (zalecane) lub po prostu zaszyfrowanie nazwy pliku, przykładowo: http://myshop.ru/23dvgdsfkl4tkerlgsfd.xml

Częstotliwość aktualizacji

Musisz aktualizować plik co najmniej raz dziennie, aby dział ds. śledzenia mógł porównać go z danymi Admitad.

Zawartość pliku automatycznej weryfikacji

 • Zalecamy przechowywanie danych działania przez 3 miesiące.

 • Przestrzenie nazw są wymagane. Przestrzeń nazwy elementu głównego powinna wyglądać następująco: xmlns=”http://admitad.com/payments-revision”.

 • Element główny Payments może zawierać dowolną liczbę elementów Payment.

 • Każdy element Payment musi zawierać dwa obowiązkowe elementy podrzędne:
  • OrderID
  • Status.

 • Elementy opcjonalne:
  •  OrderAmount i Reward są wymagane, jeśli kwota zamówienia lub kwota wynagrodzenia została zmieniona.

  • currency_code do przekazania waluty zamówienia oraz wynagrodzenia:
   • jeśli nie przekazujesz parametru currency_code, waluta wybrana w programie partnerskim będzie domyślnie używana dla currency_code;
   • jeśli przekazujesz parametr currency_code, a zawarta w nim waluta różni się od waluty programu partnerskiego, kwoty w parametrach „amount” i „reward” zostaną przeliczone na walutę programu przy użyciu kursu wymiany w systemie, w chwili zarejestrowania działania celowego. 
  • Kolejny opcjonalny element to Comment używany w celu wyjaśnienia, dlaczego odrzucono zamówienie.

Zamówienie może zostać odrzucone, jeśli:

 • zostało anulowane,
 • użytkownik odmówił przyjęcia przesyłki,
 • zostało zwrócone,
 • nie zostało opłacone,
 • dane zostały uzupełnione nieprawidłowo.

Pamiętaj, że:

 • Wielkość liter jest rozróżniana dla nazw wszystkich elementów;
 • Następujące tagi są zakazane:
  <OrderAmount>None</OrderAmount> – niezgodność z typem wartości;
  <Comment/> – puste tagi.

Przykładowe zawartości plików

Przykład 1:

Jeśli chcesz tylko potwierdzić lub odrzucić działania, plik musi zawierać następujące informacje:

Parametr Opis
OrderID Numer zamówienia
Status Status zamówienia (1 – potwierdzone, 2 – odrzucone)
Comment W tym parametrze możesz dodać powód odrzucenia zamówienia (do 30 znaków)
<Payments xmlns=”http://admitad.com/payments-revision”>
<Payment>
<OrderID>123456</OrderID>
<Status>2</Status>
<Comment>Zwrot</Comment>
</Payment>
</Payments>

Przykład 2:

Jeśli chcesz potwierdzić działania i zmienić kwotę zamówienia, aby system sam przeliczył wynagrodzenie wydawcy, musisz to wcześniej uzgodnić z działem ds. śledzenia. Konfiguracja jest stosowana wyłącznie w programach ze stawkami procentowymi.

Wymagane parametry:

Parametr Opis
OrderID Numer zamówienia
Status Status zamówienia (1 – potwierdzone, 2 – odrzucone)
Order amount Kwota zamówienia (liczba dziesiętna, nieujemna z separatorem w formie kropki)
<Payments xmlns=”http://admitad.com/payments-revision”>
<Payment>
<OrderID>123456</OrderID>
<OrderAmount>1000</OrderAmount>
<Status>1</Status>
</Payment>
</Payments>

Przykład 3:

Jeśli chcesz zmienić wynagrodzenia wydawców, musisz uzgodnić to wcześniej z działem ds. śledzenia.

Wymagane parametry:

Parametr Opis
OrderID Numer zamówienia
Status Status zamówienia (1 – potwierdzone, 2 – odrzucone)
Reward Wynagrodzenie wydawcy (liczba dziesiętna, nieujemna z separatorem w formie kropki)
<Payments xmlns=”http://admitad.com/payments-revision”>
<Payment>
<OrderID>123456</OrderID>
<OrderAmount>1000</OrderAmount>
<Reward>100</Reward>
<Status>1</Status>
</Payment>
</Payments>

Uzyskiwanie informacji na temat zamówień oczekujących od Admitad

Możesz poprosić specjalistę Admitad o udostępnienie linku do pliku XML z informacjami na temat działań oczekujących.

Przykładowy link:
https://www.admitad.com/sid103584/ru/advertiser/advcampaign/5441/payments/xml_export/?uid=rksNfWrTIQesLvZ

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat działań wykonanych w wybranym okresie, możesz dodać do linku następujące parametry:

start-date – dolna granica okresu, data w formacie ISO (na przykład 2014-01-01)
end-date – górna granica okresu, data w formacie ISO (na przykład 2014-01-31)

Link będzie wyglądał następująco:
https://www.admitad.com/sid103584/ru/advertiser/advcampaign/5441/payments/xml_export/?uid=rksNfWrTIQesLvZ
&start-date=2014-01-01&end-date=2014-01-31

Możesz użyć tych informacji, aby zweryfikować statusy zamówień dla określonych działań, a następnie wysłać je do Admitad w pliku automatycznej weryfikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?